Обучение и дресировка на кучето

Хората, които могат да се занимават с обучение и дресировка на кучета, са тези, които познават и изучават биологичните особености, инстинктивните реакции и поведенческите прояви на кучето. 

Затрудненията, които трябва да се преодолеят при тях, се свеждат до по-трудно проявяващото се „разбиране” от страна на кучето какво се изисква от него, а също и до непривичността на действията, които трудно се усвояват. За да се получи обаче желаният ефект са нужни преди всичко много усилия и огромно търпение.Удоволствието от добре обученото и изпълня вашето подадените команди куче е огромно.

Обучението и дресировката представляват система от правила и подходи, чрез които в кучето се изработват определени трайни навици, контролиращи неговото поведение при използването му за различни дейности. Поведението е съвкупност от действия и начин на реакция на животното към разнообразните условия на заобикалящата го среда. Чрез целенасоченото обучение, човекът е научил кучето да извършва конкретни, на моменти доста сложни дейности. Всичко това се дължи главно на факта, че кучето притежава високо развита нервна система.

Обучението на малки кучета има за цел да ги научи да изпълняват безотказно различни действия по желание на техните собственици. Чрез учението се изграждат необходимите условни рефлекси. Те представляват ответните реакции на кучето към външни и вътрешни дразнители. Условните рефлекси възникват и съществуват само при определени условия, придобиват се през индивидуалния живот на кучето и по това се различават от безусловните рефлекси, които се предават по наследство и са вродени. Важни безусловни рефлекси са – хранителният рефлекс на новородените кученца, както и половият. Основа са създаването на условните рефлекси са вродените, унаследени безусловни рефлекси. Ако на фона на действието на постоянен дразнител се задейства друг, безразличен за животното дразнител, който не е в състояние сам да предизвиква безусловен рефлекс, то след няколко поредни съвместни действия на двата дразнителя постепенно само с действието на безразличния за животното дразнител започва предизвикването на условен рефлекс.

За изработването на условен рефлекс е необходимо някой безразличен за животното дразнител системно и многократно да се съчетава с едновременно действие на безусловния дразнител, като е препоръчително включването на безразличния дразнител да започва малко по-рано от безусловния. При това положение безразличният за кучето дразнител се превръща в условен дразнител – сигнал за последващо действие на безусловния дразнител и започва да предизвиква условен рефлекс.

Установено е, че физиологичният механизъм за изграждането на условните рефлекси се осъществява с участието на кората на големите полукълба на главния мозък.Така е и при раздразването на вкусовите рецептори, както и при действието на звуковия дразнител и възбудените слухови рецептори.

Думата дресировка има френски произход – dressage, което означава обучение. При дресировката е необходимо в кучето да се изработят условни рефлекси или иначе казано навици да отговаря на различни сигнали подадени от собственика по определен начин. За изпълнението на дадено действие кучето получава за награда някакво лакомство или избягва наказание от собственика. Необходимите упражнения при дресировка трябва да се повтарят многократно до трайното им усвояване. Тяхната продължителност не бива да бъде повече от 15 минути ежедневно. Препоръчително е упражненията да са разнообразни, като между тях трябва да има продължителни паузи. Друго важно нещо е в началото обучаващият и кучето да бъдат сами. Шумът, други хора и транспортът пречат на обучението. След доброто усвояване на упражнението се пристъпва към изпълнението му при всякакво обкръжение. Винаги при контакта с кучето трябва да се използват едни и същи думи. Постоянно повтарящите се думи се наричат команди, които трябва да бъдат кратки и звучни и да се произнасят с определена интонация на гласа.